REGULAMIN KAMPANII INFORMACYJNEJ „Weź Wolne od Raka” FUNDACJI „L”

1.

Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji, rejestracji uczestników oraz wdrożenia projektu Weź wolne Od Raka, zwanego dalej „Projektem”.

2.

Celem Projektu jest rozpowszechnianie idei wykonywania regularnych badan profilaktycznych z zakresu onkologii wśród pracowników etatowych.

3.

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy oraz instytucje, zwane dalej „Uczestnikami”, zatrudniający pracowników, którym z tytułu umowy o prace przysługuje płatny urlop wypoczynkowy, zwanych dalej „Beneficjentami”.

4.

Organizatorem projektu jest Fundacja „L” z siedzibą w Łomży przy ul Wyszyńskiego 30,  NIP 7182148461, KRS 0000728834, zwana dalej “Organizatorem”.

5.

Projekt realizowany jest na terenie Łomży.

6.

Rejestracja Uczestnika na stronie www.wezwolneodraka.pl jest bezpłatna.

Uczestnik zgłaszający się do Projektu zobowiązuje się do:

  1. Dokonania poprawnej rejestracji na stronie wezwolneodraka.pl;
  2. Wydrukowania i opatrzenia pieczęcią nadesłanych na adres mailowy Biletów na badania profilaktyczne, zwanych dalej „Biletem”;
  3. Wręczenia po jednym egzemplarzu Biletu dla każdego Beneficjenta;
  4. Udzielenia dodatkowego dnia płatnego urlopu wypoczynkowego każdemu Beneficjentowi, który w ciągu 12 miesięcy od daty wydania Biletu zwróci go z pieczątką lekarza;
  5. Przechowywaniu zwróconych przez Beneficjentów biletów z pieczątką lekarza przez okres 12 miesięcy od dnia ich zwrócenia przez Beneficjenta.
  6. Mailowego udzielenia Fundacji „L” informacji dotyczącej ilości zrealizowanych Biletów.

7.

Zwrócony pracodawcy Bilet z pieczątka lekarza jest podstawą do udzielenia Beneficjentowi przez Uczestnika dodatkowego dnia płatnego urlopu wypoczynkowego.

8.

Bilet ważny jest 12 miesięcy od daty wydania.

9.

Organizator nie przetwarza danych osobowych Beneficjentów.

10.

Zgłoszenie Uczestnika do uczestnictwa w Projekcie następuje po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu.

11.

Organizator zobowiązuje do zamieszczenia logo wraz z linkiem do strony internetowej Uczestnika na stronie www.wezwolneodraka.pl .

12.

Uczestnik po udzieleniu informacji o zrealizowaniu co najmniej jednego Biletu otrzyma certyfikat „Weź Wolne Od Raka”.

13.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.

14.

W kwestiach spornych, lub nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje organizator.